Thématiques

20 parmi 1766 résultats

+
Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

Minimaliseren van het risico op legionairsziekte (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepaling van het kader waarin "legionella" en "legionellose" of "legionairsziekte" past, in het licht van de onderzoeken die het WTCB uitvoerde omtrent de oorsprong van die besmetting in waterleidingen in gebouwen in België en omtrent de factoren die deze ziekte bepalen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het onderhoud van nieuwe waterleidingen in gebouwen, met het oog op de beperking van het besmettingsgevaar van de installatie door legionella.
1997
Publication
+
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de zonnetransmissie (zonnewinst) en lichttransmissie doorheen de beglazing en overzicht van de technologische oplossingen om de invloed van de zon en het licht door vensters te beheersen: zonwerende beglazing (absorberende en weerkaatsende beglazing, beglazing met een selectieve zonwering), beglazing met veranderlijke eigenschappen (fotochrome, thermochrome en thermotrope beglazing), electro-actieve chromogene beglazing (met vloeibare kristallen, met gedispergeerde deeltjes,...
+
Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van kringloopaggregaten van beton en metselwerk voor de fabrikatie van metselblokken, alsook de karakterisatie van die blokken volgens de norm NBN B 21-001 (karakteristieken van uitzicht, controle van de vlakheid van de zijden, de rechtheid van de kanten en van de vorm, bepaling van de afmetingen, van de schijnbare droge volumemassa van het materiaal, van de druksterkte en absorptie door onderdompeling, en vorst-dooiproeven) en...
1997
Publication
+
Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale verwarmingsinstallaties. Deel 2 : Gebruik, waterbehandelingen en reiniging van CV-installaties. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Aanbevelingen ter beperking van het corrosiegevaar in centrale verwarmingsinstallaties, behandeling van het vulwater (verschillende soorten producten, hun werkingsprincipe, keuze van de behandeling, toepassingswijze in de installatie en controle in de tijd), spoeling en verschillende procedures voor het schoonmaken van de installatie (spoelen met water, chemisch reinigen).
+
De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-studie om een overzicht te geven van de Belgische milieuwetgeving inzake bouwproducten : Belgische bijdrage aan de inventaris van de Europese Commissie inzake de Europese en nationale reglementeringen betreffende gevaarlijke stoffen aanwezig in bouwproducten.
+
Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bondige beschrijving van het verschijnsel van de corrosie van centrale-verwarmingsinstallaties en van de voornaamste invloedsfactoren (corrosie van het staal in water, oorsprong van de zuurstof in de installatie), gevolgd dooor aanbevelingen ter beperking van de corrosie in cv-installaties met warm water : kwaliteit van het vulwater en van het water van de installatie of verwarmingsvloeistof ; ontwerp, materialen en uitvoering van de cv-installatie (aanbevolen materialen voor de leidingen,...
+
Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

Industriële reststoffen. Gebruik in aanaardingen en onder funderingen van gebouwen. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van industriële reststoffen (brandlei van steenkoolmijnen, breuk- en korrelslak, hoogovenslak, "steriele" stoffen, as en andere verbrandingsresten) voor de uitvoering van aanaardingen onder funderingen van gebouwen of parkeerplaatsen, omschrijving en chemische karakteristieken van die industriële reststoffen, gevaren verbonden met het gebruik van industriële reststoffen en aanbevelingen voor het gebruik van die stoffen.
1996
Publication
+
Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

Warmte-isolatie en ventilatie: de nieuwe Waalse reglementering. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Wijzigingen aangebracht door de nieuwe Waalse thermische reglementering die op 1 december 1996 van kracht geworden is, vergeleken met het thermisch reglement dat sedert 1984 van kracht was in Wallonië (tabel met de samenvatting van de nieuwe eisen inzake ventilatie en isolatie).
+
Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele ophelderingen inzake de "niet-gecertificeerde" isolatieproducten met genormaliseerde lambdawaarden en "gecertificeerde" isolatieproducten met gewaarborgde lambdawaarden, omwille van de recente aanpassing door de BUTgb van alle technische goedkeuringen van isolatieproducten en -systemen, in functie van een nieuwe door het CEN ontwikkelde evaluatiemethode voor de bepaling en controle van de isolatieproducten.
+
Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

Belgische normen in de termische reglementen van de Regio's. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toestand van de thermische reglementering in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Samenvatting van de Belgische normen NBN B62-301 ?? (berekening van de k-waarde van bouwelementen, rekenparameters, invloed van koudebruggen, k-waarde van vensters en lichte gevelelementen) en NBN B62-301 ??(berekening van het isolatieniveau van een gebouw; globale k-waarde).
+
Over de betekenis en de toepassing van de norm NBN B 62-301. (Van Normen & Reglementen).

Over de betekenis en de toepassing van de norm NBN B 62-301. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele aspecten van de norm NBN B62-301 inzake thermische isolatie: het beperkte karakter van de norm en waarom nog maximale k-waarden opleggen?, relatie tussen de identieke isolatieniveaulijnen en de Franse grootheid G, relatie tussen het Belgisch K-niveau en de isolatie-index van de Nederlandse norm NEN 1068, methode te gebruiken om te voldoen aan een KX-eis zonder enige berekening, voorbeeldfunctie van de Belgische norm in het buitenland.
+
Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.
+
Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek).

Individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater: kontrole van een zuiveringssysteem in het laboratorium. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de reglementering in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest inzake de vereiste kwaliteit van afvalwater bij lozing in het milieu (openbare riolering, oppervlaktewater, enz.) en inzake de toe te passen behandeling en zuivering afhankelijk van het milieu waarin het effluent wordt geloosd. Laboratoriumevaluatiemethode ontwikkeld door het WTCB, om de ontwerpers de nodige informatie te verschaffen voor een doeltreffende individuele zuivering, of ten minste een zuivering met...
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de technische karakteristieken van alle families van producten voor de vervanging van asbestspuitlagen : brandgedrag (brandreacties en toxiciteit tijdens de verbranding), akoestische proeven (verbetering van de geluidsisolatie en geluidscorrectie), thermische proeven (thermische geleidbaarheid en weerstand), anticondensatievermogen, trillingsgedrag, gedrag in de tijd (duurzaamheid). Tabel met aanduiding van de gebruiksdomeinen van de voornaamste producten.
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de mogelijke impact op de gezondheid, en met name de giftigheid voor de longen van de vervangingsproducten voor asbestvezels, zoals minerale kunstvezels (glasvezel, steenvezel, slakkenvezel en keramische vezels) tijdens het opspuiten van de vervanginsproducten, na het spuiten en na versnelde veroudering, en te voorziene beschermingssystemen tijdens de verwerking van de producten (bescherming van de huid, ogen en ademhaling).

Pages