Thématiques

20 parmi 1759 résultats

+
De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

De kwaliteit van het water aan de kraan. (Onderzoek)

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
In België geldende voorschriften inzake de kwaliteit van het drinkwater. Resultaten van het eerste luik van een onderzoek dat twee jaar geleden door het WTCB werd aangevat, en dat bestond uit de bepaling van de mate waarin de distributie-installatie in het gebouw de kwaliteit van het water aan de kraan beïnvloedt (fysisch-chemische en microbiologische parameters) aan de hand van een enquête die tot doel had de kwaliteit van het kraanwater te vergelijken met dat van het water in de openbare...
+
Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel).

Termische reglementering in Vlaanderen : strenger globaal isolatieniveau sinds 1 september 1993. (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de wijzigingen van het decreet van de Vlaamse Executieve dat op 1 september 1993 van kracht werd, en waarin de minimumeisen zijn bepaald inzake thermische isolatie van woningen : globaal isolatieniveau en maximum K-coëfficiënt van elementen van eengezinswoningen.
+
Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Vochtgehalte van de materialen en zijn meting. Oorzaken van vochtigheid in gebouwen, veroorzaakte problemen, preventie en remediëring : bouwvocht (door de materialen geabsorbeerd water), hygroscopiciteit en condensatie, infiltratie (via gevels, daken, kelders, schrijnwerk), stijgvocht, toevallige oorzaken (waterlekken).
+
Vlaamse termische reglementering : maximale k-waarde van op te richten gemeenschappelijke wanden. (Aktueel).

Vlaamse termische reglementering : maximale k-waarde van op te richten gemeenschappelijke wanden. (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toelichting op de interpretatie van de thermische reglementering op nieuwe woningen in Vlaanderen, wat betreft de k-waarde van scheidingswanden tussen appartementen, en van bestaande gemene muren met een nieuw gebouw.
+
Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de recyclagemogelijkheden van bouw- en sloopafval onder de vorm van toeslagstoffen, analyse van de technologische aspecten in verband met het gebruik van kringloopgranulaten in betonconstructies (invloed op de eigenschappen van vers en verhard beton en op de duurzaamheid van beton), analyse van praktische toepassingen, hinderpalen en marktevolutie, recente ontwikkeling inzake voorschriften en normalisatie.
+
Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

Ventilatie en beheer van de luchtkwaliteit. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Strategieën voor het beheer van de luchtkwaliteit in gebouwen : beperkt gebruik van bepaalde producten, gebruik van vervangingsproducten, luchtfiltrering, ventilatie. Evaluatie van de luchtdichtheid van een gebouw en van het luchtverversingsvoud. Minimumeisen gesteld aan een ventilatie-installatie : technische eisen (keuze van de debieten, luchtfiltratiesystemen, verbruik en onderhoud), comforteisen (geluidsoverlast, reukhinder, tocht), enz. Ventilatie en energieverbruik : het...
+
Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Verschillende klassen stortplaatsen en opvatting van stortplaatsen. Factoren die het hergebruik van bouwafvalstoffen aanmoedigen en beperken. Evolutie van de noodzaak van recyclage. Raming van de hoeveelheden bouw- en sloopafvalstoffen. Herbruikbare bouwafvalstoffen: steenmaterialen, hout, ferro- en nonferrometalen, bitumen, kunststoffen, enz. WTCB-studies over het hergebruik van bouwafvalstoffen: sloopmaterialen, papierslib, restgips, vliegas, kunstschuimafval, huisvuilverbrandingsresten,...
+
Gezond bouwen en binnenluchtkwaliteit: hoe erg zijn binnenruimten verontreinigd? (Onderzoek).

Gezond bouwen en binnenluchtkwaliteit: hoe erg zijn binnenruimten verontreinigd? (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Stijgende belangstelling voor de kwaliteit en bescherming van de binnenomgeving van gebouwen. Gebruikersklachten onderverdeeld in fysisch waarneembare en meetbare parameters (comfort, binnenluchtkwaliteit) en in subjectieve of psychologische factoren. Niet-rechtstreeks waarneembare oorzaken (radon, asbest, CO- en CO2-emissie, enz.). Tot op heden onidentificeerbare schadelijke stoffen. Voorlopige besluiten en concrete richtlijnen
+
Lawaaihinder bij bedrijven : het nieuwe reglement Vlarem 2. (Van Normen & Reglementen).

Lawaaihinder bij bedrijven : het nieuwe reglement Vlarem 2. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Toepassingsdomein en algemene principes van het nieuwe milieureglement van de Vlaamse gemeenschap inzake de bestijding van lawaaihinder veroorzaakt door bedrijven (Vlarem 2), met als doel het scheppen van een omgeving met een hoge akoestische kwaliteit, die wordt bepaald aan de hand van richtwaarden die het geluidsniveau bepalen in functie van de inplantingszone en het tijdstip van de dag. Representatief geval van de toepassing van dit reglement op een bestaand bedrijf.
1992
Publication
+
Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Algemene filosofie van de in oktober 1991 verschenen norm NBN D 50-001 en toelichting van de voornaamste punten.b.t. de ventilatie van woonvertrekken: ventilatiemogelijkheid van ieder woonvertrek, inbraakvrije ventilatievoorzieningen, nominaal ventilatiedebiet, vereenvoudigde en gemengde ventilatiesystemen, luchttoe- en -afvoeropeningen, uitmonding van de afvoerkanalen, luchtdichtheid, recyclagemogelijkheid van de ventilatielucht, energierecuperatie op de ventilatielucht, enz.
+
Termische reglementering in Vlaanderen: een besluit van de Vlaamse Executieve. (Aktueel).

Termische reglementering in Vlaanderen: een besluit van de Vlaamse Executieve. (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bondig overzicht van de inhoud van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 18 september 1991 dat sedert 1 september 1992 van toepassing is, inzake de minimale eisen van thermische isolatie waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen: globaal isolatieniveau en maximale K-coëfficiënt van individuele gebouwelementen.
+
De Belgische norm NBN B 62-301: warmte-isolatie der gebouwen, peil van de globale warmte-isolatie (2de uitgave, februari 1989). (Aktueel).

De Belgische norm NBN B 62-301: warmte-isolatie der gebouwen, peil van de globale warmte-isolatie (2de uitgave, februari 1989). (Aktueel).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Voornaamste wijzigingen aangebracht aan de tweede editie (februari 1989) van de Belgische norm NBN B 62-301 betreffende de thermische isolatie van gebouwen en met name de bepaling van het isolatiepeil.
+
Het Basisdokument "Energie".

Het Basisdokument "Energie".

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de besprekingen die hebben geleid tot de opstelling van het Basisdocument "Energie", waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de aspecten met betrekking tot de bouwfysica: formulering van de behoeften van de gebruikers of bewoners (hygrothermisch en visueel comfort), formulering en berekening van de eisen inzake energiebesparing van de technische installaties en de thermische isolatie van gebouwen en karakterisatie van de bouwproducten (prioritair op te stellen Europese...

Pages