Producteurs et négociants de matériaux

20 parmi 182 résultats

+
De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht inzake "duurzame ontwikkeling", met de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en de beoordeling van de milieuimpact van materialen en bouwwerken volgens de impactcategorieën (uitputting van de grondstoffen, broeikaseffect, giftigheid, milieuverontreiniging, 1/4), de ontwikkeling van milieuetiketten en -verklaringen, de mogelijkheden die worden geboden door de LCA-programma's voor gebouwen en door de algemene beoordelingsmethoden zoals de BREEAM (BRE Environmental...
+
Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek).

Puingranulaten en gerecycleerd beton : nieuwe resultaten en ontwikkelingen. Deel 2 : gerecycleerd beton. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Tweede deel van een artikel gewijd aan de recyclage van bouw- en sloopafvalstoffen, dat geconcentreerd is op het eigenlijke gebruik van bouw- en sloopafvalstoffen in gerecycleerd beton : technologische aspecten van gerecycleerd beton (mechanische en fysische karakteristieken van puingranulaten en aanmaak van de mengsels gerecycleerd beton die werden bestudeerd wat betreft hun verwerkbaarheid en druksterkte), criteria voor het ontwerp van gerecycleerd beton (resultaten van proeven in situ voor...
+
Asbest in gebouwen. (Van Normen & Reglementen).

Asbest in gebouwen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de asbestproblematiek in gebouwen : verschillende toepassingsdomeinen, gevaren voor de gezondheid, Belgische reglementering terzake, programma voor het beheer van asbest in gebouwen (periodieke controle van het asbest terplaatse, zijn inkapseling en verwijdering), beknopte beschrijving van de mogelijke vervangingsproducten voor asbest.
+
Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bondige beschrijving van het verschijnsel van de corrosie van centrale-verwarmingsinstallaties en van de voornaamste invloedsfactoren (corrosie van het staal in water, oorsprong van de zuurstof in de installatie), gevolgd dooor aanbevelingen ter beperking van de corrosie in cv-installaties met warm water : kwaliteit van het vulwater en van het water van de installatie of verwarmingsvloeistof ; ontwerp, materialen en uitvoering van de cv-installatie (aanbevolen materialen voor de leidingen,...
+
Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

Metselblokken van gerecycleerde granulaten. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van kringloopaggregaten van beton en metselwerk voor de fabrikatie van metselblokken, alsook de karakterisatie van die blokken volgens de norm NBN B 21-001 (karakteristieken van uitzicht, controle van de vlakheid van de zijden, de rechtheid van de kanten en van de vorm, bepaling van de afmetingen, van de schijnbare droge volumemassa van het materiaal, van de druksterkte en absorptie door onderdompeling, en vorst-dooiproeven) en...
+
De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

De Bouwproductenrichtlijn van de EG : Een nieuwkomer in de regelgeving inzake leefmilieubescherming. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Resultaten van een WTCB-studie om een overzicht te geven van de Belgische milieuwetgeving inzake bouwproducten : Belgische bijdrage aan de inventaris van de Europese Commissie inzake de Europese en nationale reglementeringen betreffende gevaarlijke stoffen aanwezig in bouwproducten.
1997
Publication
+
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Analyse van de zonnetransmissie (zonnewinst) en lichttransmissie doorheen de beglazing en overzicht van de technologische oplossingen om de invloed van de zon en het licht door vensters te beheersen: zonwerende beglazing (absorberende en weerkaatsende beglazing, beglazing met een selectieve zonwering), beglazing met veranderlijke eigenschappen (fotochrome, thermochrome en thermotrope beglazing), electro-actieve chromogene beglazing (met vloeibare kristallen, met gedispergeerde deeltjes,...
+
Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

Nieuwe lambda-waarden voor isolatiematerialen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Enkele ophelderingen inzake de "niet-gecertificeerde" isolatieproducten met genormaliseerde lambdawaarden en "gecertificeerde" isolatieproducten met gewaarborgde lambdawaarden, omwille van de recente aanpassing door de BUTgb van alle technische goedkeuringen van isolatieproducten en -systemen, in functie van een nieuwe door het CEN ontwikkelde evaluatiemethode voor de bepaling en controle van de isolatieproducten.
+
Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

Recycleren van sloopmaterialen in de Europese Unie. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beknopt overzicht van de recyclage van bouw- en sloopafval in de meeste West-Europese landen: jaarlijkse productie van bouw- en sloopafval in Europa, samenstelling en bestemming van het afval, recyclage van het afval (hoeveelheid gerecycleerd afval en recyclage-installaties), gebruik van kringloopgranulaten in de wegenbouw en in beton en reglementeringen inzake kringloopgranulaten (op Europese en nationale schaal, certificatie), technisch-economische factoren die de recyclage beïnvloeden.
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 1 : technische karakteristieken. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de technische karakteristieken van alle families van producten voor de vervanging van asbestspuitlagen : brandgedrag (brandreacties en toxiciteit tijdens de verbranding), akoestische proeven (verbetering van de geluidsisolatie en geluidscorrectie), thermische proeven (thermische geleidbaarheid en weerstand), anticondensatievermogen, trillingsgedrag, gedrag in de tijd (duurzaamheid). Tabel met aanduiding van de gebruiksdomeinen van de voornaamste producten.
+
Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

Vervangingsprodukten voor spuitasbest. Deel 2 : risico's voor de gezondheid. (Onderzoek).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Studie van de mogelijke impact op de gezondheid, en met name de giftigheid voor de longen van de vervangingsproducten voor asbestvezels, zoals minerale kunstvezels (glasvezel, steenvezel, slakkenvezel en keramische vezels) tijdens het opspuiten van de vervanginsproducten, na het spuiten en na versnelde veroudering, en te voorziene beschermingssystemen tijdens de verwerking van de producten (bescherming van de huid, ogen en ademhaling).
+
Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

Vocht in gebouwen : oorzaken en remedies. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Vochtgehalte van de materialen en zijn meting. Oorzaken van vochtigheid in gebouwen, veroorzaakte problemen, preventie en remediëring : bouwvocht (door de materialen geabsorbeerd water), hygroscopiciteit en condensatie, infiltratie (via gevels, daken, kelders, schrijnwerk), stijgvocht, toevallige oorzaken (waterlekken).
+
Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

Recycleren van bouw- en slooppuin : mogelijkheden tot hergebruik als toeslagmateriaal in beton. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Overzicht van de recyclagemogelijkheden van bouw- en sloopafval onder de vorm van toeslagstoffen, analyse van de technologische aspecten in verband met het gebruik van kringloopgranulaten in betonconstructies (invloed op de eigenschappen van vers en verhard beton en op de duurzaamheid van beton), analyse van praktische toepassingen, hinderpalen en marktevolutie, recente ontwikkeling inzake voorschriften en normalisatie.
+
Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

Hergebruik van bouw- en slooppuin als granulaat in beton voor gebouwen en kunstwerken. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Bepalingen voorzien in de recente omzendbrief van het Departement Leefmilieu & Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap, die betrekking heeft op het hergebruik van bouw- en slooppuin onder de vorm van granulaten in beton bestemd voor gebouwen en kunstwerken. Toelichtingen op de omzendbrief.
+
Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

Recycleren van afvalstoffen in de bouw. (Uit de praktijk).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Verschillende klassen stortplaatsen en opvatting van stortplaatsen. Factoren die het hergebruik van bouwafvalstoffen aanmoedigen en beperken. Evolutie van de noodzaak van recyclage. Raming van de hoeveelheden bouw- en sloopafvalstoffen. Herbruikbare bouwafvalstoffen: steenmaterialen, hout, ferro- en nonferrometalen, bitumen, kunststoffen, enz. WTCB-studies over het hergebruik van bouwafvalstoffen: sloopmaterialen, papierslib, restgips, vliegas, kunstschuimafval, huisvuilverbrandingsresten,...

Pages