Energie

20 parmi 20 résultats

05 Novembre 2015
Publication
+
STS-P 73-1 Systèmes pour la ventilation de base dans les applications résidentielles

STS-P 73-1 Systèmes pour la ventilation de base dans les applications résidentielles

SPF Economie
Les présentes STS-P concernent des prescriptions relatives à la réalisation des systèmes de ventilation des logements et des bâtiments résidentiels et l’établissement d’un rapport de performances des caractéristiques des systèmes de ventilations prévus.
2012
Publication
+
Mechanische-ventilatiedebieten opmeten (gecorrigeerd op 5 maart 2015).

Mesurer les débits de ventilation mécanique.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Cet article fait le point sur la mesure des débits de ventilation mécanique dans les applications de type résidentiel. Il passera d'abord en revue les principales méthodes de mesures. Il traitera ensuite des recommandations générales pour une mesure correcte et abordera, enfin, une description plus détaillée des méthodes recommandées et de leurs conditions d'utilisation.
+
La ventilation des habitations - Evacuation naturelle.

La ventilation des habitations - Evacuation naturelle.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Description des solutions envisageables pour l'évacuation naturelle de l'air des habitations, d'application pour la ventilation de base, intensive et des locaux spéciaux , avec leur localisation et les débits à réaliser, la composition de ces dispositifs d'évacuation (ouverture d'évacuation réglable, gaine et débouché en toiture), le dimensionnement de ces dispositifs (obturables et réglables) et des gaines, le tracé et l'emplacement des gaines, exigences relatives à la hauteur de la gaine au-...
1999
Publication
+
La ventilation des habitations - Introduction.

La ventilation des habitations - Introduction.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Document qui explique succinctement pourquoi et comment ventiler un logement, et donne un aperçu du contenu de la norme belge NBN D 50-001 "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation", avec ses exigences en matière de ventilation de base et intensive, en finissant par l'énumération des "10 principes" de la ventilation des locaux d'habitation.
1999
Publication
+
La ventilation des habitations - Alimentation naturelle.

La ventilation des habitations - Alimentation naturelle.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Description des solutions possibles pour l'alimentation naturelle en air frais (pour la ventilation de base, intensive et des locaux spéciaux), avec les débits d'air à réaliser, le dimensionnement des dispositifs d'alimentation (ouvertures obturables et réglables), leur emplacement et autres exigences de performances (débit de fuite admissible, qualité acoustique, prescriptions de montage et d'entretien,...)
+
Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

Commentaire de la norme NBN D 50-001: "Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation." (Normes & Règlements).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Philosophie générale de la norme NBN D 50-001 parue en octobre 1991, et commentaire des points principaux en relation avec la ventilation des pièces d'habitation: possibilités de ventilation de chaque pièce d'une habitation, dispositifs de ventilation résistant à l'effraction, débit nominal de ventilation, systèmes de ventilation simples et mixtes, bouches d'amenée et d'évacuation de l'air, emplacement du débouche du conduit d'évacuation, étanchéité à l'air, possibilité de recyclage de l'air,...
+
Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Brochure met als doel de gebruiker een hulpmiddel aan te reiken voor de installatie van een ventilatie waarmee hij niet alleen zijn comfort verbetert maar ook energie bespaart. Deze brochure werd ontworpen volgens een stap-voor-stap installatieplan voor een ventilatie. Voor alle 11 stappen werd een fiche opgesteld met de relevante basisinformatie (waarom?), een beschrijving van de werkwijze (hoe?) en een toepassing op een modelwoning (voorbeeld). Men kan de stappen doorlopen aan de hand van een...
1999
Publication
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beschrijving van de mogelijke oplossingen voor de natuurlijke verseluchtvoorziening (voor de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen), met de te realiseren debieten, de dimensionering van de voedingsvoorzieningen (afdichtbare en regelbare openingen), hun plaats en andere prestatie-eisen (toelaatbaar lekdebiet, akoestische kwaliteit, montage- en onderhoudsvoorschriften,...) .
1999
Publication
+
Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Beschrijving van mogelijke oplossingen voor de natuurlijke luchtafvoer in woningen, van toepassing op de lage en intensieve ventilatie en de ventilatie van speciale lokalen: plaats en te realiseren debiet, samenstelling van die afvoervoorzieningen (regelbare afvoeropening, kokers en uitmonding op het dak), dimensionering van die voorzieningen (afsluitbare en regelbare) en kokers, tracé en plaats van de kokers, eisen inzake de hoogte van de koker boven het dak en enkele andere prestatie-eisen. .
1992
Publication
+
Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

Uitleg over de norm NBN D 50-001: Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. (Van Normen & Reglementen).

CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction
Algemene filosofie van de in oktober 1991 verschenen norm NBN D 50-001 en toelichting van de voornaamste punten.b.t. de ventilatie van woonvertrekken: ventilatiemogelijkheid van ieder woonvertrek, inbraakvrije ventilatievoorzieningen, nominaal ventilatiedebiet, vereenvoudigde en gemengde ventilatiesystemen, luchttoe- en -afvoeropeningen, uitmonding van de afvoerkanalen, luchtdichtheid, recyclagemogelijkheid van de ventilatielucht, energierecuperatie op de ventilatielucht, enz.